Praktische informatie

Uw afspraak afzeggen

Kunt u om welke reden dan ook niet komen op een afspraak? Meld het dan zo snel mogelijk, in ieder geval minimaal 24 uur van tevoren zodat er iemand anders ingepland kan worden.
U kunt dit ook 's avonds en in het weekend laten weten door een app-je te sturen, een voicemail in te spreken of een emailbericht te sturen.

Afzegging meer dan 24 uur voor de afspraak is kosteloos.

Uw dossier

Praktijk Voogt is verplicht een dossier bij te houden over het verloop van de behandeling. 
Een goede verslaglegging is onderdeel van een professionele werkwijze. U mag uw dossier inzien en eventueel fotokopieën maken.
Ook mag u een eigen verklaring aan uw dossier toevoegen. Ten slotte heeft u het recht uw dossier of delen daarvan te laten vernietigen.
Praktijk Voogt is verplicht uw dossier zorgvuldig te bewaren, tot twintig jaar nadat de behandeling is afgesloten.

Geheimhouding van uw gegevens

Alles wat u vertelt is vertrouwelijk. Er zullen geen mededelingen worden gedaan aan anderen zonder uw schriftelijke toestemming. Bij aanvang van uw behandeling wordt een toestemmingsdocument opgemaakt, waarin wordt vastgelegd welke informatie met wie gedeeld mag worden.
U bent zelf ook niet verplicht alles te vertellen. Als u iets niet wilt vertellen, hoeft u dat niet te doen.

U kunt hier meer over lezen in de beroepscode voor psychologen, zie www.psynip.nl

Per 25-5-2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van toepassing. Dat betekent dat vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de gehele Europese Unie. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. Praktijk Voogt voldoet aan deze AVG bepalingen (zie bijlage onderaan)

Registratie van gegevens

Het landelijk DBC-Informatiesysteem (DIS) ontvangt en beheert alle gegevens over afgesloten dbc-trajecten in de ziekenhuiszorg, GGZ en forensische zorg en over trajecten in de Basis-GGZ. Dit zijn gegevens uit de basisregistratie van zorgaanbieders over de geleverde en gedeclareerde zorg. DIS zorgt voor een veilig beheer van de gegevens en voor de wettelijke data-uitleveringen aan publieke afnemers. DIS is ondergebracht bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Praktijk Voogt levert vanaf 1-1-2015 registratiegegevens over de verleende zorg aan DIS. DIS ontvangt en beheert alle informatie over afgesloten behandeltrajecten in de Basis GGZ. Dit betreft de zgn. Minimale Dataset Basis GGZ. Tot de aan te leveren gegevens behoren onder andere details over de geleverde behandeling en de betrokken behandelaren. De gegevens worden per kwartaal aangeleverd.

Uit het oogpunt van privacybescherming kan hiertegen bezwaar worden aangetekend. U moet hiervoor een door de NZa opgestelde privacyverklaring ondertekenen (bij de behandelend psycholoog). Ondertekening van de privacyverklaring door u maakt dat er geen informatie aan het DIS wordt aangeleverd.

Meer informatie: www.dbcinformatiesysteem.nl

Kwaliteitregisters en kwaliteitmeting

Praktijk Voogt wil garant staan voor zorg welke voldoet aan hoge eisen; behandelingen worden aangeboden conform de geldende wetenschappelijke normen en kwaliteitseisen.
Periodiek wordt Praktijk Voogt getoetst op de organisatie van de praktijk en de aangeboden behandelingen.

Praktijk Voogt is geregistreerd bij:
Kwaliteitskeurmerk Basis GGZ (KIBG, 2024)

Kwaliteitmetingen:
Praktijk Voogt toetst de tevredenheid van de clienten door het afnemen van een vragenlijst aan het einde van de behandeling: CQi. De CQ-index staat voor Consumer Quality Index. Deze index is een meetmethode voor de meting van klantervaringen. De resultaten van de metingen worden gepubliceerd op de website.

De rapportage over 2023 treft u op de website. Eerstvolgende publicatie: 31-12-2024

Klachten

Als u niet tevreden bent over uw behandeling, kunt u dit het beste zo spoedig mogelijk bespreken. Het heeft geen zin om met twijfels rond te blijven lopen, dat bevordert uw behandeling niet. Misschien zijn er misverstanden die in een gesprek uit de weg geruimd kunnen worden.
Wanneer het niet lukt de problemen rechtstreeks op te lossen, zijn er verschillende mogelijkheden om een klacht in te dienen.

Het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)

Het NIP heeft een eigen beroepscode om het beroepsmatig handelen van zijn leden te toetsen. Alle psychologen die lid zijn van het NIP of ingeschreven staan in één van de NIP-registers, zijn gehouden aan de regels van de Beroepscode. Het NIP vindt het belangrijk op de naleving daarvan toe te zien want onder andere door middel van tuchtrecht kan gestalte worden gegeven aan de eigen verantwoordelijkheid van psychologen. Hierbij staat kwaliteitsbewaking voorop. Het tuchtrecht zorgt daarbij voor normontwikkeling binnen de beroepsgroep.
Het toezicht op de naleving van de Beroepscode is de taak van twee onafhankelijke tuchtcolleges: het College van Toezicht en het College van Beroep.
Wie bezwaren heeft tegen het beroepsmatig handelen van een NIP-psycholoog of NIP-geregistreerd psycholoog en zich rechtstreeks benadeeld voelt, kan een klacht indienen bij het College van Toezicht. Het Reglement voor het Toezicht bevat regels omtrent de procedure van klachtbehandeling. Tegen een uitspraak van het College van Toezicht kan beroep worden ingesteld bij het College van Beroep.

www.psynip.nl