Samenwerking in de keten

De overheid wil dat mensen met psychische problemen passende geestelijke gezondheidszorg krijgen. De huisarts / POH GGZ is verantwoordelijk voor de behandeling van lichte psychische klachten. De huisarts kan mensen met matige tot zware psychische klachten doorverwijzen naar de basis GGZ (o.a. Praktijk Voogt) of gespecialiseerde GGZ.

Praktijk Voogt werkt samen met huisartsen, (medisch) specialisten, bedrijfsartsen, collega psychologen en gespecialiseerde GGZ. Zij kunnen verwijzen voor psychologische zorg.

De samenwerking bestaat uit:

  • afstemmend (telefonisch) overleg;
  • uitwisselen van intake-, voortgang- en eindrapportages;
  • zgn. drie-gesprekken met bedrijfsarts en werkgever;
  • uitwisselen van vakgerelateerde kennis.

Ook wordt afstemming gezocht (indien relevant, en met toestemming van client) met paramedische behandelaars.

Huisartsen

Praktijk Voogt ontvangt van vrijwel alle huisartsen uit de regio verwijzingen, veelal in samenspraak met de praktijkondersteuner. 

Specialisten, bedrijfsartsen

Praktijk Voogt ontvangt verwijzingen van medisch specialisten en bedrijfsartsen.

Specialistische GGZ

Indien nodig wordt de behandelaanvraag doorverwezen naar specialistische GGZ, via de huisarts.

Samenwerking en intervisie

Praktijk Voogt onderhoudt op geregelde basis oveleggen met collega-psychologen.

Praktijk Voogt maakt deel uit van de zgn. 'regionale doorzettingsmacht'. Dit overlegorgaan heeft tot doel te zorgen dat patienten met een hoogcomplexe zorgvraag een passende/geschikte behandelplek ontvangen. In Zeeland is daartoe de Overlegtafel (en Transfertafel) Toegankelijkheid en Wachttijden Zeeland opgericht.