|HomeHome | TelefoonContact | PlattegrondMap |

Riet

Aanmelding

Praktijk Voogt streeft ernaar u binnen 5 werkdagen na aanmelding voor een intakegesprek te kunnen uitnodigen.

Wat neemt u mee?

U wordt gevraagd uw legitimatiebewijs, verzekeringspas en een verwijsbrief van de arts mee te nemen naar het eerste gesprek.
Daarnaast kan het prettig zijn om van te voren een lijstje te maken met vragen, klachten en/of belangrijke zaken die u wilt bespreken.

Intake

In het intakegesprek zullen vragen gesteld worden over uw klachten, de manier waarop u hiermee omgaat en de manier waarop het uw leven beïnvloedt.
Er zal gevraagd worden een hulpvraag of behandeldoel te omschrijven.

U ontvangt uitleg over de werkwijze.
Hierbij wordt geprobeerd zo goed mogelijk aan te sluiten bij uw klachten, problemen, hulpvraag en uw persoonlijke voorkeur.
U kunt voor uzelf nagaan of de werkwijze u aanspreekt.
Als dit niet het geval is of als uw klachten buiten de expertise van Praktijk Voogt liggen, wordt u geholpen om een geschikte collega te vinden.

Behandelplan

Op basis van de intake (1 à 2 gesprekken) en de resultaten van vragenlijst(en), wordt samen met u een behandelplan opgesteld. Hierin staat kort een omschrijving van uw situatie.
Daarnaast worden onder andere uw hulpvraag, behandeldoelen en werkwijze omschreven.
Als de behandeling voor vergoeding door de zorgverzekeraar in aanmerking komt (zie tarieven), staat ook beschreven voor welk zorgproduct u in aanmerking komt.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen drie zorgproducten afhankelijk van de ernst en
complexiteit van de klachten:
licht (tot ongeveer 5 sessies)
middel (6-8 sessies)
intensief (9-12 sessies).

Daarnaast staat omschreven hoe het effect van de behandeling geëvalueerd wordt.
Hierbij kan opnieuw gebruik gemaakt worden van een vragenlijst om de klachten in kaart te brengen.

Indien u hiervoor toestemming geeft, wordt uw verwijzer en/of huisarts schriftelijk op de hoogte gesteld
van de start van de behandeling.

Behandeling

Praktijk Voogt streeft ernaar de behandeling binnen 5 werkdagen na intake te beginnen.

Na de intakefase en het opstellen van het behandelplan, volgt de behandelfase.
Hierin wordt gewerkt aan het doel dat u wilt bereiken middels de werkwijze zoals omschreven in het behandelplan. De behandeling bestaat onder andere uit uitleg, verwerven van inzicht en aanleren van nieuwe vaardigheden.
De behandeling heeft het beste resultaat als u ook tussen de consulten door met aandachtspunten
of oefeningen bezig bent.

In de behandeling wordt met name gebruik gemaakt van technieken uit de cognitieve (gedrags-) therapie, zoals registratie, gedachten onderzoeken en uitdagen, exposure en EMDR.

Meer informatie over cognitieve (gedrags-)therapie vindt u op de website van de Vereniging voor Gedrags- en Cognitieve therapie (VGCt).
Meer informatie over EMDR vindt u op de website van Vereniging EMDR Nederland (VEN).
U treft de webadressen onder ‘links’.

e-Health

E-health staat voor elektronische gezondheid, ofwel zorg via internet. Steeds meer aandacht gaat uit naar zogeheten ‘blended care’, waarbij reguliere face-to-face gesprekken gecombineerd worden met online interventies zoals bijvoorbeeld chat, beeldbellen, online behandelmodules en online inzage in het eigen gezondheidsdossier. Daarnaast doet ook de mobiele revolutie haar intrede in de zorg, ook wel ‘m-Health’ genoemd. Hierdoor kan u niet alleen tijd, maar ook zorg gebruiken via een tablet of smartphone.

Daar waar mogelijk en van toepassing zal in uw behandeling e-health en m-health worden toegepast.

Einde behandeling en nazorg

Routine Outcome Measurement (ROM)

Het gebruik van ROM-vragenlijsten biedt behandelaren en clienten informatie over de effectiviteit van behandeling.

Bij aanvang en bij afsluiting van uw behandeling, en indien van toepassing tussentijds, ontvangt u een klachtenvragenlijst. Deze lijst geeft een overzicht over hoe uw klachten zijn en welke vorderingen u maakt.

Praktijk Voogt levert deze ROM-gegevens gegevens (geanonimiseerd) aan aan de Stichting Benchmark GGZ (SBG). SBG is het onafhankelijke kenniscentrum voor GGZ-instellingen en zorgverzekeraars in Nederland. Hun doel is het inzichtelijk maken van de behandeleffecten bij veelvoorkomende stoornissen; de prestaties van Praktijk Voogt worden vergelijken met het landelijk gemiddelde. Voor aanvullende informatie hierover zie Kwaliteit.

Klanttevredenheid (Consumer Quality Index, CQ)

Met behulp van de CQ-Index wordt de kwaliteit van zorg vanuit cliëntperspectief in kaart gebracht. Het is een gestandaardiseerde methodiek om ervaringen van cliënten binnen de gezondheidszorg te meten en te analyseren. Aan het einde van uw behandeling ontvangt u (digitaal) deze vragenlijst CQ-Index; deze lijst is ter evaluatie van uw behandeltraject.U kunt aangeven wat uw wel of niet goed vond, en mogelijke verbeterpunten aanreiken. Uw informatie wordt anoniem verwerkt. Praktijk Voogt streeft er naar de gegevens van de CQ-Index elk kwartaal te publiceren op de website.

Nazorg

Met u worden afspraken gemaakt voor eventuele nazorg.
Het opstellen en bespreken van een terugval preventie plan kan onderdeel uitmaken van deze afspraken.


Berichtgeving aan de verwijzer

(indien u hiervoor toestemming heeft gegeven):

- bij aanvang van de behandeling: uw verwijzer ontvangt de intakerapportage met hierin opgenomen uw behandeldoel;
- voortgang van de behandeling na 3 maanden;
- bij afsluiten van de behandeling: uw verwijzer ontvangt de eindrapportage met hierin opgenomen het behaalde behandelresultaat en de eventuele afspraken ten aanzien van nazorg.

U ontvangt een afschrift van deze rapportages als u daar prijs op stelt.